عنوان و محتوای نشست تخصصی و کارگاه آموزشی:

            "مدیریت زنجیره تامین سبز در گردشگری ایران"

  • مفهوم سازی و تدقیق قلمرو موضوعی زنجیره تامین سبز
  • الزامات و چالش های اجرایی مدیریت زنجیره تامین سبز
  • جایگاه ونقش هر یک از بازیگران در زنجیره تامین سبز
  • راهکارها و الویت بندی برنامه و اقدامات اجرایی در کوتاه مدت و بلند مدت