اقتصاد سبز، مدیریت سبز، منابع انسانی سبز، زنجیره تامین سبز، گردشگری سبز، حمل و نقل سبز و هتل سبز و ده ها واژه ی ترکیبی مانندآن ضرورت تغییر در ارزش ها، دانش، تکنولوژی و نهادهای جامعه امروزی ما را یادآور می شود. تغییری  که به همزیستی هر چه بیشتر با طبیعت و تغییر سبک زندگی و الگوهای رفتاری منجر شود که تا کنون بدان باور داشته و آنگونه عمل می نموده ایم.

گردشگری پدیده ای است که به شدت بر شکل گیری وچگونگی توسعه فضاهای جغرافیایی از جمله فضای اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی و زیست محیطی تاثیر گذار است. امروزه گردشگری بیش از پیش برای سبز شدن تحت فشار است و عوامل چندی این نیاز و ضرورت را تشدید می کنند:

  • فضای به شدت رقابتی محیط کسب و کار و ضرورت نوآوری و تنوع بخشی به محصول برای حفظ و ارتقاء سهم از بازار؛
  • تقاضای فزاینده برای محصول سبز و فشار وارده از جانب مصرف کنندگان برای سبز کردن زنجیره تامین در گردشگری؛
  • انگیزه های اقتصادی برای کاهش قیمت تمام شده محصول از طریق کاهش هزینه ها و صرفه جویی در استفاده از منابع؛
  • پر رنگ شدن مسئولیت اجتماعی  کسب و کارها در کنار مسئولیت سازمانی برای افزایش کارایی و سود اقتصادی؛
  •  وضع مقررات، آئین نامه ها، تعرفه ها، عوارض و مالیات سبز توسط دولت در قالب سیاست های تشویقی و بازدارنده برای تولید و عرضه سبز؛

در این نشست تخصصی و کارگاه آموزشی برآنیم که زمینه را برای تبادل دانش و تجارب عملی دست اندرکاران حوزه ی گردشگری از داخل و خارج کشور فراهم آوریم. همچنین چالش هایی مدیریتی که مقصدها و سازمان ها و کسب و کارهای گردشگری برای پیاده سازی این مهم در ایران با آن مواجه هستند را به بحث و گفتگو خواهیم گذاشت./.    


                دکتر محمودضیایی

         دبیر کارگاه و دوره آموزشی